Кариери
text size:
print page
Развитието на КЦМ 2000 Груп се базира на компетентността, ангажираността и отличната мотивираност на персонала. В екипите на Групата работят над 2500 изявени личности, които усъвършенстват своите професионални компетенции и които считат трудовите си отношения с КЦМ 2000 Груп за пожизнена кариера.

Динамичните пазарни, структурни и технологични промени налагат необходимостта от непрекъснато осъвременяване и обновяване на професионалните знания и умения на нашите сътрудници. КЦМ 2000 Груп реализира редица програми за поддържане и разширяване на управленските им компетенции, на въвеждането на екипен подход и утвърждаване на креативен и иновативен дух в мисленето и действията им.

В рамките на Групата продължава да се развива и обогатява с нови конструктивни идеи програмата „Един от нас”, осигуряваща обвързване на професионалното образование с потребностите ни от нови, технологични и сервизни кадри.

За издигане равнището на познанието на своите специалисти, КЦМ 2000 Груп работи в тясно сътрудничество с различни звена на българското образование и наука, особено в областта на съвременното управление и информационните технологии. Това сътрудничество има за цел да подпомогне иновационните проекти и такива, които ще се използват в практиката на Групата.