text size:
print page
КЦМ 2000 АД е създадена през 2000 г. и управлява портфейл от фирми в областта на рудодобива, производството на цветни метали, търговската дейност, промишления инженеринг и индустриалния сервиз.

КЦМ 2000 АД оказва съдействие на фирмите от Групата в управлението и контрола върху различни дейности – иновации и предприемачество, производствена, търговска и външнотърговска дейност, маркетинг и консултантска дейност, управление на финанси.

КЦМ 2000 АД предоставя широк кръг от услуги, свързани с правно-административно и финансово фирмено консултиране, структурирането на инвестиционни проекти, подготвянето и обслужването на фирмени сливания и придобивания, както и подкрепа в областта на управлението и вземането на стратегически решения.

За постигане на своите цели при възможно най-добър икономически и социален резултат, КЦМ 2000 АД залага на смели иновативни и инженерингови решения. Фирмата стимулира креативността и инвестира в ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО, чийто носител са нейните сътрудници.

Детайлното познаване на пазара, финансовата стабилност, отличните международна позиции и респектиращ организационен ресурс позиционират КЦМ 2000 АД като ключов участник в икономиката на страната и сред фирмите-лидери в производството на цветни метали.

КЦМ 2000 АД е отговорна за постигане на устойчивото развитие на фирмите, които управлява и е силно ангажирана със социалното развитие на обществото, към което принадлежи. Тя се стреми да съхрани изградената положителна репутация, определяйки я като един от основните активи в успеха на фирмата.


">


">