text size:
print page
Стопански дейности КЦМ ООД е регистрирано през 2003 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност, а от януари 2005 год. е със статут на дружество с ограничена отговорност.


Стопански дейности КЦМ ООД извършва различни видове комунално-битови услуги както на фирмите, разположени на територията на КЦМ АД, така и на външни клиенти. Фирмата притежава оранжерии за отглеждане на стайни растения и разсад, които предоставя за озеленяване на административни сгради и междуцехови пространства.

Стопански дейности КЦМ ООД обновява и разширява непрекъснато обхвата на дейността си, за да поощри желанието на своите клиенти за дългосрочно партньорство и сътрудничество.Стопански дейности КЦМ ООД поддържа и развива работни места, подходящи за лица с намалена работоспособност и подпомага тяхното ефективно интегриране.
Сертификати
Фирмата притежава сертификат
ISO 9001:2008.