text size:
print page
„Върба-Батанци” АД е регистрирано на 29 септември 2011 г. с акционерен капитал 50 000 лв., разпределен поравно между КЦМ 2000 АД и „Минстрой холдинг” АД. Основният предмет на дейност на дружеството е добив и преработка на метални подземни богатства – оловно-цинкови руди.

Акционерите на дружеството са компании с доказана икономическа активност в този отрасъл и конкретни инвестиционни намерения за възстановяване и развитие на рудодобива в региона.