Новини
text size:
print page
ОБЯВА
..
ОБЯВА

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ №96/01.12.2017 – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна редакция)
КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение:

„Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764, ТУ „Рафинация и рециклинг“ на ООП, КЦМ АД, Пловдив
Инвестиционното предложение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плодвив-4009, Асеновградско шосе.
За допълнителна информация: инж. Цонка Маркова, тел. 032 609 407