Корпоративен профил
text size:
print page
Към края на 50-те години, във връзка с програмата на Министерския съвет за ускорена индустриализация на страната и развитие на рудодобивната промишленост, се взема решение за разширяване на металургичните мощности за производство на цветни метали. С постановление на Министерския съвет, между градовете Пловдив и Асеновград, е определена 200 акрова площадка за строежа на нов завод за преработка на оловни и цинкови концентрати.
9 май 1959 г., – в присъствието на специалисти от „Гипроцветмет“ – Главен проектант, е направена първата копка на завод за производство на олово и цинк, известен до края на 80-те години като Комбинат за цветни метали „Димитър Благоев“.
1960 – 1999 години
24 декември 1961 г.
Официално откриване на комбината. Ден преди това е пуснат в редовна експлоатация цинковият завод.
1963 година
Излети са първите блокчета олово.
1970-1985 г.
Извършва се разширяване на основните производства.
1970 година
Цех „Прахова металургия“.
1985 година
Цех „330“ за производство на благородни метали.
ноември 1991 г.
Създадено е КЦМ АД - акционерно дружество със 100 % държавно участие.
17 ноември 1995 г.
Между КЦМ АД и JBIC е подписан Договор за първия екологичен кредит (5 955 000 000 Ұ) , който банката отпуска за България.
1999 година
Основано дружество „Стройсервиз“.
2000 – 2005 години
27 януари 2000 г.
Регистрация на фирма КЦМ 2000 АД.
25 юли 2000 г.
Подписан договор между Агенцията за приватизация и КЦМ 2000 АД за приватизационна продажба на 80% от капитала на КЦМ АД.
18 октомври 2000 г.
Започват строително-монтажните работи по изграждане на „Нова система за пържене на цинкови концентрати, очистване на газовете и производство на сярна киселина“ и „Локална пречиствателна станция за отпадни води“.
2 април 2001 г.
Начало на строително-монтажни работи на обект „Инсталация за деминерализирана вода“.
11 април 2001 г.
Черноморската банка за търговия и развитие, Солун отпусна кредит в размер на 9,171 млн. USD за финансово обезпечаване на проекта за Централна пречиствателна станция.
25 юни 2001 г.
Начало на аутсорсинга в КЦМ АД, Пловдив. Подписани са договори за покупко-продажба на следните предприятия: Предприятие за производство на кислород, Предприятие „РМЦ“, Предприятие „Автотранспорт“, Предприятие „Металургремонт“, Предприятие „СРЦ“.
26 юни 2002 г.
Извършва се продажбата на три предприятия от спомагателните дейности в КЦМ АД – електросервизна, механосервизна дейности и КИП и А.
17 октомври 2002 г.
Открито разширение на цеха за цинкова електролиза. След разширението производството на катоден цинк е увеличено със 17%.
29 ноември 2002 г.
УС на КЦМ утвърждава Правилник на вътрешния трудов ред и Правилник за устройството и дейността на КЦМ АД – два основни документа , свързани с реинженеринга на дружеството.
19 декември 2002 г.
Успешно приключи сертификационния одит на Система за управление на Качеството ISO 9000 – БДС EN ISO 9001 визия 2000.
05 януари 2003 г.
Въвеждане в експлоатация на новия завод за производство на сярна киселина и пара за 72 часови проби.
19 март 2003 г.
Официално откриване на завода за сярна киселина и пара.
04 юни 2003 г.
Създадено предприятие „Стопански дейности КЦМ“, дъщерна фирма на КЦМ АД.
Септември 2003 г.
КЦМ АД става носител на „Златен медал“ от х59 Международен технически панаир. Медалът е присъден за новия продукт – цинков сулфат-монохидрат.
27 февруари 2004 г.
На заседание на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД е взето решение за развитие на дружеството като промишлено-търговска група, която ще осъществява своите производствени, финансови и инвестиционни дейности не само в областта на металургията, но и в други стопански сфери.
14 април 2004 г.
КЦМ 2000 АД създаде и регистрира еднолично акционерно дружество КЦМ ТРЕЙД ЕАД.
24 юни 2004 г.
Връчване на Комплексно разрешително № 1 на КЦМ АД, Пловдив. КЦМ АД, Пловдив получи първото действащо по новия Закон за опазване на околната среда за България Комплексно разрешително по европейската Директива 96/61 ЕС за предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
2004 година
Създадена е „Промишлено-търговска зона Куклен“ . КЦМ 2000 АД притежава 50% от капитала на фирмата.
2004 година
КЦМ 2000 АД става собственик на 49% от капитала на „Лъки инвест“.
10 юни 2005 г.
Създадено е ново дружество – КЦМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД. Дружеството е пазарно ориентирано и осигурява изпълнението на иновационната политика на КЦМ 2000 АД.
2005 година
Изградено Депо за твърди промишлени отпадъци.
2005 година
Внедрена ИСУБ – Информационна система за управление на бизнеса.
Ноември 2005 г.
КЦМ АД получи Сертификат по ISO 14001:2004.
11 ноември 2005 г.
Официално откриване на Централна пречиствателна станция /ЦПС/ в КЦМ АД.
2006 – 2010 години
2006 година
Фирмите от индустриалния и стопански сервиз получиха Сертификат ISO 9000.
2006 година
Регистрация на среброто на борсите за благородни метали в Истанбул и Дубай.
Октомври 2006 г.
Стартира Нова управленско-организационна структура в КЦМ АД, която въведе по-модерна организация и принципи на управление. С въвеждането на НУОС се създадоха и три обособени производства: оловно, цинково и производство на благородни метали и сплави.
2006 г.
Пусната в редовна експлоатация Инсталация за производство на сплави за непрекъснато поцинковане (CGG).
Юни 2007 г.
Изграждане, внедряване и функциониране на Корпоративна интегрирана система за управление в дружествата от КЦМ 2000 Груп в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002. КЦМ 2000 Груп получи уникален по своята интегрираност и обхват Сертификат за качество.
5 септември 2007 г.
Приет статут на наградата „Полет над Пловдив“. Наградата представлява сребърна пластика и е учредена от КЦМ 2000 АД. Връчва се на ежегодно в „Нощ на музеите и галериите“ за особен принос в духовния живот на пловдивчани.
5 ноември 2007 г.
Открита първата в страната Инсталация за преработка на акумулаторни отпадъци.
2008 година
Стартира проектът „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД“.
Април 2008 г.
Приемане на ПРОГРАМА за пълноценно и равностойно партниране между КЦМ 2000 АД и Община Куклен, в качеството им на естествени партньори при реализирането на проекти, приоритетни за повишаване благосъстоянието и социалното развитие на общностите в региона.
21 януари 2009 г.
Официално връчване на сертификат за инвестиция клас А на КЦМ АД, Пловдив за инвестиционния проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД, Пловдив“.
2009 г.
КЦМ 2000 АД – 100% българска собственост.
1 септември 2009 г.
Създаден КЦМ индустриален сервиз.
11 януари 2010 г.
Подписване на Корпоративна политика за екологична и социална отговорност на КЦМ 2000 Груп.