Корпоративен профил
text size:
print page
ILZSG – Международна група по оловото и цинка
Създадена през 1959 година от Обществото на обединените нации, ILZSG обединява двадесет и осем страни-членки в международeн форум за обмяна на информация по развитието на оловото и цинка.
Представителите на страните-членки на ILZSG се събират на работни срещи два пъти годишно.

www.ilzsg.org
България е приета за страна-членка в ILZSG. Индивидуалното партниране на
КЦМ АД в Международната група по олово и цинк датира от 1989 година.
IZA – Международна асоциация по въпросите на цинка
Международната цинкова асоциация е организация с идеална цел, представляваща световната цинкова индустрия. Нейната мисия е да предприема положителни инициативи за развитието на цинка.

Членове на IZA са 55 % от световните производители от минната промишленост и повече от 70 % от производителите на първичен и вторичен цинк. Мисията, структурата и дейностите на IZA кореспондират с потребностите на световната цинкова индустрия в глобалната икономика.

www.zincworld.org
КЦМ АД е член на Международната цинкова асоциация (IZA Еurope) от 1994 година.
BIR - Международна агенция за използване и рециклиране на отпадъци
BIR е международна търговска федерация, представляваща световната индустрия по въпросите на рециклирането, и по-специално в областите на черните и цветните метали, хартията и текстила. Приблизително 600 страни и национали федерации от над 60 страни са присъединени към BIR.

Основната цел на BIR е да популяризира рециклирането на материали и възможностите за тяхната преработка, както и подпомагане и улесняване на свободната търговия на вторични суровини по екологосъобразен начин.


www.bir.org
КЦМ АД членува в BIR от 2003 г.
TMS - Организация по минерали, метали и материали
TMS е професионална организация, състояща се основно от студенти, професионални и пенсионирани учени и инженери, които се стремят да подпомагат глобалните научни и инженерингови професии, занимаващи се с минерали, метали и материали.

www.tms.org
КЦМ АД е член на TMS от 2003 г.
AHK - Германо-Българска индустриално-търговска камара
Германските външнотърговски камари имат представителства във всички страни, които са от интерес за германската икономика. В 80 страни по света те предлагат своя опит, контакти и услуги както на германски така и на чуждестранни фирми.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) действа като свързващо звено между икономиките на двете държави. Целта е да се разкриват нови възможности за бизнес пред германските, българските и международни клиенти и да се отговори на техните високи изисквания с богат набор от услуги.

В ГБИТК членуват повече от 420 фирми, институции, организации и физически лица.

bulgarien.ahk.de
КЦМ 2000 членува в ГБИТК от 2005 г.
LDAI - Международна асоциация по развитие на оловото
LDAI представлява интересите на своите членове като се стреми да насърчава отговорното потребление на олово, да повиши конкурентността на оловото спрямо алтернативните му материали, да осигури оптимална координация на устойчивите инициативи в полза на оловната индустрия и обществото, да съдейства за намирането на начини за управление на риска за здравето или околната среда, които са приложими за оловото; да се занимава с въпроси от законово или научно естество, който биха могли да окажат въздействие върху оловната индустрия и т.н.

LDAI е глобална организация-шапка, под която работят регионалните организации. LDAI-Europe осигурява научно представяне на европейско ниво и управлява REACH Consortium, който работи за задоволяване на изискванията на европейското законодателство в областта на химикалите и тяхната безопасна употреба.

www.ila-lead.org
КЦМ 2000 членува в LDAI от 2005 г.
Членство в български организации
Българска асоциация на металургичната индустрия

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Научно-технически съюзи по минно дело, геология и металургия

Национален комитет в България на Международна търговска камара (ICC Bulgaria)

Германо-Българска индустриално-търговска камара

Българска търговско-промишлена палата