Корпоративен профил
text size:
print page


КЦМ 2000 Груп внедри през 2007 г. Корпоративна интегрирана система за управление по международните стандарти за качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда. Системата е част от усилената работа на организацията за въвеждане на съвременен подход на стратегическо управление на дъщерните дружества, с цел оптимизиране оперативната ефикасност на Групата. Внедрените международни стандарти, отговорните бизнес практики и фирмените програми са гаранция за поддържане на икономическа устойчивост и социална сигурност.

Изпълнявайки своите отговорности в съответствие с приетите стандарти, фирмите от Групата планират дейността си така, че запазвайки високата конкурентност на продуктите и човешкото здраве да използват най-ефективно енергийните и природни ресурси и да съдействат за повишаване благосъстоянието на обществото.

Мениджърският екип на КЦМ 2000 Груп притежава необходимите компетенции и опит в изготвянето и реализирането на програми и проекти за непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите и прилагане на най-добрите практики при подобряване на условията на труд и опазване на околната среда.

 
Политика по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа
Политика за екологична и социална отговорност на фирмите от групата на КЦМ 2000
ISO 9001:2008
КЦМ 2000 Груп е сертифицирана за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и осъществява пълен контрол върху качеството на продуктите и предоставяните услуги в съответствие с изискванията на стандарта.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на оптимизиране и усъвършенстване на всички бизнес дейности, извършвани в КЦМ 2000 Груп, фокусиран във все по-пълното удовлетворяване изискванията и очакванията на клиенти, акционери и други заинтересовани страни.
ISO 14001:2004
Със сертификацията по ISO 14001:2004 КЦМ 2000 Груп се ангажира да минимизира вредното въздействие над околната среда, предизвикано от осъществяването на процесите, свързани с основните дейности на фирмите от Групата.

Фирмите от КЦМ 2000 Груп продължават своята активна дейност в разработването, предлагането и реализирането на проекти, щадящи и оздравяващи природната среда.
BS OHSAS 18001:2007
Сертифицирането по BS OHSAS 18001:2007 е доброволна, дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност на мениджмънта на КЦМ 2000 Груп за приоритетно внимание към осигуряване на здраве и безопасност при работа, за зачитане на съответните законови задължения, за подобряване културата на безопасен труд и подобряване репутацията на организацията.

Предприетите действия по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд са бизнес дейности, от които пряко зависи успехът и бъдещото развитие на Групата. Последователното прилагане на BS OHSAS 18001:2007 е задължение и споделена отговорност на всички ръководители, специалисти и изпълнители, защото устойчивото развитие на КЦМ 2000 Груп се крепи на здравето, работоспособността и продуктивността на нейните хора.