Социални програми
text size:
print page
Фирмите от КЦМ 2000 груп гарантират екологосъобразността на своето производство и спазване на всички регламентирани изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

Приетите и изпълнявани програми по околна среда и БЗР са с ясно дефинирани цели и задачи. Те са израз на висока екологична и здравна култура, осъзнатата отговорност на висшия мениджмънт и съпричастността на екипа на Групата към ефективно въвеждане на действия за превенция на риска при работа и опазване на околната среда.


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на КЦМ АД за изграждане на Инсталация за производство на сребърен нитрат, чист (>99,9) под формата на кристали