Новини
text size:
print page
ОБЯВА
..
ОБЯВА

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (последно изменение и допълнение ДВ бр. 53/2018г и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна редакция)
КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ


УВЕДОМЯВА


всички заинтересовани физически и юридически лица за своите инвестиционно намерение за реализиране на:
Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД: смяна на предназначението на клетка №1 за депониране на неопасни промишлени отпадъци в клетка за депониране на опасни промишлени отпадъци
Инвестиционното намерение ще се реализира на площадка на Депото за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, парцел №000448 с ЕКАТТЕ 36676 в местността “Летището”, землището на с. Катуница, община Садово, собственост на КЦМ АД, Пловдив.
За допълнителна информация: инж. Цонка Маркова, тел. 032 609 407